Povinně zveřejňované informace

1. Název
Obec Světec

2. Důvod a způsob založení
Všeobecná činnost veřejné správy

3. Organizační struktura
Obecní úřad
starostka, místostarosta (neuvolněný)

Zaměstnanci obecního úřadu
administrativní pracovnice – účetnictví, správa majetku, mzdová účtárna
administrativní pracovnice: správa bytového fondu, evidence obyvatel, poplatky, podatelna, matrika

4. Kontaktní spojení
adresa
Obecní úřad
Zámek 1
417 53 Světec


telefon 417 825 168
telefax 417 825 200
adresa el. podatelny podatelna.svetec@volny.cz

5. Případné platby lze poukázat
na účet u Komerční banky Teplice 4323-501/0100

6. IČO
00 266 612

7. DIČ
CZ002666612

8. Dokumenty
Úřední e-deska
OZV
Formuláře
Zprávy o činnosti obce
Chotějovice – prašnost, hlučnost

9. Žádosti o informace – ZDE

10. Příjem žádostí a dalších podání
Písemně
Osobně na OÚ Světec
e-mail ou.svetec@volny.cz, podatelna.svetec@volny.cz
datovou schránkou
telefonicky

11. Opravné prostředky
– osobně na OÚ

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví: 

· pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
· jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
· proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:
· odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
· o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
· ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
· proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

12. Formuláře – Obec Světec
Dostupné formuláře v sídle úřadu obce např.
· Žádost o vydání občanského průkazu
· Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
· Žádost o výpis z rejstříku trestů
· Žádost na ohlášení stavebních úprav
· Žádost o uznání otcovství
· Formuláře ke stažení ZDE

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce. 

Současně však doporučujeme:
· řešení životních situací na portálu veřejné správy zde… 

důležitá tel.č.
Policie 158
Policie ČR Bílina Tel:417 823 333
pro Obec Světec a spádové obce Štrbice, Úpoř: nstržm. Mašata
      Chotějovice, Světec Sídlište: nstržm. Škorvaga 
Záchranná služba 155
Hasiči 150
IZS 112

14. Předpisy
Nejdůležitější zákony
Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

· zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),

· zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle něhož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a to i jen zčásti).

· zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

· zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

· zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

· zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

· Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
· Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
· Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
· Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
· Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
· Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce

15. Úhrady za poskytování informací
Informace pro občany obce k provádění zákona o svobodném přístupu k informacím (ZDE)

Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

16. Licenční smlouvy
– – –

17. Výroční zprávy – ZDE