Územní plán

Výroková část územního plánu:

Textová část:

Textová část – VÝROK

Přílohy:

Grafická část:

I.1 Výkres základního členění území  1:5 000

I.2a  Hlavní výkres – způsob využití území 1:5 000

I.2b Výkres prostorového uspořádání území  1:5 000

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000

I.4 Výkres pořadí změn v území 1:5 000

Odůvodnění územního plánu:

Textová část:

Textová část – ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

II.1. Koordinační výkres 1: 5 000

II.2. Výkres širších vztahů 1: 50 000

II.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Světec

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Opatření obecné povahy – č. 1/2020 – ÚP Světec

Nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2020 je textová a grafická část Územního plánu Světec viz výše.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2020:

Příloha č. 1: Textová část ÚP Světec (VÝROK) V/2020

Příloha č. 2: Grafická část ÚP Světec (VÝROK)                                      V/2020

Příloha č. 3: Textová část ODŮVODNĚNÍ ÚP Světec V/2020

Příloha č. 4: Grafická část ODŮVODNĚNÍ ÚP Světec V/2020